Fullscreen
Print

CursWiki08_LleisAmbientals_Alex

Marc Legal de l'Avaluació d'Impacte Ambiental


Image


Normartiva Europea

  • Directiva 97/11/CE(external link) del Consell, de 3 de març de 1997, per la que es modifica la Directiva 85/337/CEE(external link) relativa a l'Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el Medi Ambient.
  • Directiva 2001/42/CE(external link) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

Normativa Estatal


Normativa Catalana

  • DECRET 114/1988(external link) de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental
  • DECRET 143/2003(external link) de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos

Image Legislació Medi Ambient

<!-- Licencia de Creative Commons -->
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/"><img alt="Licencia de Creative Commons" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif" /></a><br />
Copyright 2005 Alejandro Marcos
Esta obra está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/">licencia de Creative Commons</a>.
<!-- /Licencia de Creative Commons -->


<!-- <rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <Work rdf:about=""> <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> <license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/" /> </Work> <License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/"> <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction" /> <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution" /> <requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice" /> <requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution" /> <prohibits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/CommercialUse" /> <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks" /> <requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/ShareAlike" /> </License> </rdf:RDF> -->

Contributors to this page: Alejandro and Carol .
Page last modified on Friday 04 de March, 2005 10:52:38 CET by Alejandro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]