Fullscreen
Print

IFUW B.3. Entrega de l'enquesta i taula d'autoregistre d'hores invertides

Es va facilitar a cada alumne la taula d'autoregistre d'hores invertides a principi de curs, en la majoria dels casos, o un cop ja començat el treball, per tal que anotessin el temps aproximat invertit en els diferents ítems llistats a la taula per cada setmana de durada del treball (veure Annex 1). L'enquesta ((veure Annex 1) se'ls va donar generalment cap a final de curs.

Ambdós documents havien de ser nominals, i s'havien d'entregar en un sobre tancat amb el nom escrit també per fora, que s'obria després d'haver avaluat i posat nota als treballs dels alumnes, independentment del mètode de treball emprat per ells (amb Wiki, sense, ...). D'aquesta manera se li assegurava a l'alumne/a que la seva activitat i opinió sobre la metodologia emprada no serien tinguts en compte en la seva nota de l'assignatura.

Val a dir que algunes de les dades recollides a les enquestes s'han d'interpretar amb cautela per que, per exemple, alguns alumnes que van treballar amb Wiki van posar a l'enquesta que el format final d'entrega va ser en paper, i altres en canvi que també van treballar amb el Wiki, van posar "format Web", tot i que el format final d'entrega també va ser en paper. A més, un 20% dels alumnes no va constatar a l'enquesta el format del seu treball. En qualsevol cas, en aquest apartat de resultats, ha semblat interessant agrupar en valoracions positives o negatives del procés general els comentaris extra afegits pels alumnes en els espais en blanc de l'enquesta.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 13:14:11 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]