Fullscreen
Print

IFUW B.4. Criteris d'avaluació del contingut treball de l'alumnat

Una de les sessions presencials de tot l'equip de treball d'aquest projecte d'innovació docent el varem dedicar a discutir i trobar punts d'acord que fessin l'avaluació dels treballs col·laboratius el més semblant i comparativa possible, tot i que hagués de mantenir les peculiaritats i especificitats del treball de cada assignatura. Els criteris emprats per cada assignatura van ser els següents.


Aquesta plana recull els criteris que es van emprar per avaluar els treballs de les diferents assignatures.

Taula resum de criteris que s'empren a cada assignatura

[+]

Taula B.4.1. Resum de criteris d'avaluació que s'empren a cada assignatura
Image
Image

Explicació dels ítems del Cas 1

(a partir del criteri emprat a Avaluació d'Impacte Ambiental 03-04, pràctiques d'auditories ambientals, i altres de Salut i Medi Ambient)

 1. "Citar bibliografia" [en línia]. Servei de Biblioteca i documentació, Universitat de les Illes Balears. [Ref. 2 de novembre de 2004]. Disponible en Web: http://www.uib.es/servei/biblioteca/guies/citar_bibliografia.htm(external link)
 2. "¿Cómo citar bibliografía?" [en línia]. Biblioteca de la Universidad Carlos III. Madrid. [Ref. 2 de novembre de 2004]. Disponible en Web: http://www.uc3m.es/biblioteca/GUIA/citasbibliograficas.html(external link)
 • Punts extres:
  En el nostre cas de les pràctiques d'Avaluació d'Impacte Ambiental, hi havia alguns criteris que alguns professors volíem valorar, però altres professors no, per que no creien que fossin imprescindibles. Ho vam resoldre dient que fossin punts extra (per sobre de 10). Com en general les notes ja prevèiem que no arribarien a matrícula, ho vam posar com a incentiu per anar per nota. Alguns van arribart a puntuar, però no tothom.
  • Extra: Presentació extraordinària del treball
  • Extra: Qualitat extraordinària de la informació
  • Extra: Assistència/participació molt elevada dels alumnes , per tal de buscar informació, parlar amb tècnics, cercar bases de dades i fer l'esforç per incloure alguns punts clau que no eren vitals que ajudaven a entendre molt millor una part del treball, etc. O quan feien constantment preguntes intel·ligents, que estimulaven la seva curiositat cinetífica i la dels seus companys de l'alumnat i professorat, ...

Explicació dels ítems del Cas 2

(Alguns variacions en funció del que s'ha comentat a classe a Ecologia Funcional)
 • Nivell i qualitat de la informació aportada: Per qualitat s'entén el nivell científic o acadèmic de la informació aportada, no la seva expressió formal. Inclou per tant la cerca de informació (per aportar la mes rellevant) i la bibliografia consultada
 • Grau de complementaritat i integració amb la informació aportada per la resta de companys del grup: Inclou per tant el "treball de grup"
 • Qualitat formal de la exposició (escrita, en el meu cas no faran una presentació oral del treball): Inclou tant l'aspecte "visual" (gràfics, esquemes, fotografies, etc), com de expressió escrita (vocabulari, ortografia, etc)

Explicació dels ítems del Cas 4

(Criteris generals emprats a l'assignatura d'Ecologia Aplicada de la UB-)
coincideix bastant amb els criteris del cas 3 per a l'assignatura Ecologia Funcional, i són prou generals per a incloure a tothom, i perque cada item permet ésser fragmentat en d'altres sub-ítems a voluntat o interès del professor/a.
L'apartat de grau de complementarietat i integració de la informació entre membres de l'equip de redacció del treball el trobo molt interessant però molt difícil de seguir. En el cas de grups de treball Wikis, teòricament això es pot controlar, però l'experiència demostra que a vegades hi ha un alumne que penja la informació d'altres (??!!). Pels grups control , encara més obscur... L'opció seria basar-se en una enquesta de grau de participació de cada alumne, que te connotacions subjectives i llavors, com ho avaluem? La resta és treball d'investigador privat...

Explicació dels ítems del Cas 5

(Criteris generals emprats a l'assignatura de Salut i Medi Ambient 03-04, pendent de modificar-los per al curs 04-05 en funció del que s'exposi aquí)

Els percentatges provenen d'una ponderació sobre 35 punts totals, que he anat modificant lleugerament al llarg dels anys per tal de donar més pes a les coses que es valoren com a més importants en el treball, i incloure tots els apartats que es volen valorar.

 • Adequació als objectius del treball: és important que es fixin en el que es busca en el treball(external link), per que hi ha gent cada any que fa un treball tipus d'altres assignatures (i normalment, prové de copiar i enganxar d'altres llocs en format digital).
 • Estructura general + grau de síntesi: que no s'enrotllin i vagin al gra.
 • Aporten dades d'algun lloc concret: el treball fa èmfasi amb que emmarquin els resultats del seu treball en un context més ampli de referència, per tal de poder comparar-lo després amb altres llocs o casos (ítem següent).
 • Anàlisi comparativa de dades amb valors de referència: ordes de magnitud dels valors segons la legislació, o literatura especialitzada, altres llocs per a casos similars, per que puguin dir si és molt o és poc el que ells han trobat, i ho facin de manera raonada i el més documentada possible.
 • Precisió de la informació donada: concretar amb la informació donada i no donar informació genèrica.
 • Alternatives, Solucions,...: ser creatius dient com es podria millorar el problema de contaminació, etc.
 • Conclusions: que recullin adequadament en poques línies finals el més important que s'extreu del seu treball (el take-back-home dels anglosaxons).
 • Bibliografia: que estigui ben documentat el treball, i ben referenciades les cites (veure exemples al cas 1)
 • Presentació escrita: Incloent, entre altres, que estigui imprès a doble cara, amb paper reciclat (a l'assignatura es tracta el tema dels residus i de com reduir-ne, els puntuo que s'apliquin en aquest tema...), i ítems generals: un index paginat al principi, que sigui net, etc.

 • Presentació oral: (a sota els percentatges parcials respecte aquest ítem)
  • Agilitat: No encallar-se, no llegir el guió (25%)
  • Estructura-I: Capacitat de síntesi i precisió/veracitat de la informació donada (25%)
  • Estructura-II: Temporització adequada (25%)
  • Claredat: que sigui fàcil el seguiment de l'explicació (25%)


Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 15:40:45 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]