Fullscreen
Print

IFUW C.4.1.1. Qüestions tècniques

Notació de les figures:
Grau d’acord expressat de 1 (molt en desacord) a 5 (Molt d’acord) amb les següents afirmacions:
Q7: He tingut dificultats per accedir a ordinadors on treballar
Q6: He tingut problemes amb la connexió a Internet
Q2: He tingut problemes per la connexió simultània de molts alumnes.


Assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental

No hi ha massa diferències grans en aquest apartat. Es pot ressaltar, en tot cas, que un 10 % dels alumnes que van treballar amb Wiki van manifestar tenir alguna dificultat més en connectar-se a Internet (resposta 4 del gràfic) que els que no en van treballar (Figura Q6 – AIA0405). Segons el gràfic de la Figura Q7 - AIA0405, els alumnes que van fer servir metodologia tradicional haurien expressat lleugerament una mica més de dificultats per accedir a ordinadors (veient la moda de la distribució en la resposta número 4, mentre que en el cas dels de Wiki es troba en la número 3).

El que si que es destacable és que cap de les persones que van fer servir el Wiki va manifestar haver tingut dificultats o problemes referents a les connexions a la Web de suport (Figura Q2 – AIA 0405, i aquest era un dels punts que més temíem el professorat en plantejar l'experiència inicial mediada per les noves tecnologies, que sempre que sempre comporten problemes o per la manca d'ordinador, o de connexió a Internet en general, o de connexió de la Web de suport concreta on hi ha les eines i dades específiques de treball). Només algun dels alumnes que va treballar segons metodologia tradicional (i que van fer servir fòrums electrònics, com a complement tecnològic, només), va manifestar haver patit algun problema ocasional de connexió a la Web de suport.

Image


En tots dos casos de grups d'alumnes, els alumnes van manifestar tenir dificultats d'accés a les sales d'ordinadors d'accés lliure dels estudiants a la facultat de Biologia durant alguns mesos de màxima activitat acadèmica general a la facultat, o fins i tot trobar aules tancades sense fer-se servir.

Assignatura "Ecologia Aplicada (BIO-UB)"

Els resultats de les enquestes pel que fa a les qüestions tècniques són molt heterogenis. L’accés als ordinadors i els problemes de connexió a Internet depenen molt de cada alumne, de si té ordinador a casa o no i del tipus de connexió (ADSL). Tot i això de manera global els alumnes d’Ecologia Aplicada de la UB manifesten no tenir o tenir pocs problemes d’accés a ordinadors en un 70%.
Els alumnes que han fet servir l’eina Wiki es solen queixar de dificultats tècniques lligades al navegador que utilitzen en l’ordinador personal (tot i que ja se'ls va informar de les alternatives de què disposaven per tal de minimitzar els problemes), però alguns no van seguir els consells.
Image

Image


Image


Assignatura "Ecologia Aplicada (CCAA-UAB)"

No s´ha analitzat en detall.
A la pregunta de si ‘He tingut problemes d’accés al Wiki per connexió simultània de molts usuaris’. Dels 11 que han contestat l’enquesta, la mitjana (+-error st.) és 2.2 (+-0.3), és a dir, més aviat pocs problemes, però algun n’hi ha hagut.

Assignatura "Ecologia Funcional"

La gran majoria dels alumnes (mes del 60%) no ha tingut problemes ni per disponibilitat d’ordinador (q7)), ni per connexió a Internet (Figura q6) o connexió simultània de molts alumnes al Wiki (q2). Tot i així, cal considerar que 11 dels 39 alumnes enquestats manifestaren haver tingut problemes de connexió a Internet, (principalment per no disposar de connexió ADSL).

El problema tècnic citat amb més freqüència pels alumnes (un total de 16 efectua la mateixa queixa) és la dificultat i lentitud del procés per a pujar i carregar gràfics o taules en el document final. Aquest problema ha esta solventat en el curs actual fent servir una versió millorada del Wiki que facilitat aquesta opcions.

Assignatura "Fisiologia Vegetal Aplicada"

Degut al baix nombre d’alumnes que va treballar amb Wiki (13,2% dels alumnes, 9,5% dels equips), a que l’eina es va emprar de forma incorrecta, i al baix nombre d’enquestes recollides (15 al primer quadrimestre i 5 fora de termini), les enquestes s’han analitzat en conjunt sense establir diferències pel que fa a l’ús del Wiki.
Els resultats expressen el grau d’acord amb cadascuna de les afirmacions segons l’escala del 1 al 5: 1 (molt en d’acord), 2 (en desacord), 3 (neutre), 4 (d’acord) i 5 ( molt d’acord). Les respostes en blanc indiquen que l’afirmació no és rellevant o no se sap que es pregunta.

En el bloc de preguntes sobre qüestions tècniques un 54% de les respostes han estat deixades en blanc. Pel que fa a les respostes obtingudes, en general indiquen que els alumnes no ha tingut problemes tècnics a excepció de quatre alumnes que manifesten haver tingut problemes de: connexió simultània, accés a la pàgina de Wiki i visualització de la Web tot i fer servir el navegador d'Internet Mozilla.

Assignatura "Multimèdia"

Els alumnes de l'assignatura (20 enquestats) manifesten no haver tingut problemes per la connexió simultània de molts alumnes -cal tenir en compte que es tractava d'un grup petit treballant contra l'aplicació.
Un 10% només es manifesta completament d'acord amb l'afirmació "He tingut problemes amb la connexió a Internet", essent el percentatge més alt (40%) el que expressa un grau d'acord 3 amb aquest fet, indicador de que la majoria experimenta una vegada o altra problemes de connexió a la xarxa.
Un 10% dels enquestats afirma haver tingut dificultats per a trobar ordinadors on treballar. En una enquesta realitzada a l'inici de curs, només un 5% dels alumnes declarava no tenir Internet a casa, però tots ells podien accedir a Internet des de la feina, biblioteca, etc., percentatge habitual a l'ensenyament de Documentació.

Image


Assignatura "Salut i Medi Ambient"

Els alumnes que van fer servir el Wiki no van manifestar haver tingut més problemes que els altres alumnes per manca de prou accés a ordinadors, o de connexió a Internet, o d'accés a la pàgina Web de suport de l'assignatura (on estava el Wiki, els fòrums, etc.) que els que van accedir via Wiki. Fins i tot sembla que la relació és a l'inrevés per a la connexió a Internet (Figura Q6 connexió a Internet – SIMA) i per a les connexions a la Web de suport (Figura Q2 connexions a Web de suport. – SIMA)

ImageRESUM

Com a resum del apartat de qüestions tècniques podem dir que, en general, en el conjunt de les diferents assignatures els alumnes van manifestar haver tingut pocs problemes pel que fa a la disponibilitat d'ordinadors, a la connexió a Internet o a la connexió a la Web suport. Les dificultats detectades semblen més vinculades a limitacions ocasionals d'accés als ordinadors comuns de les facultats o aspectes personals dels alumnes com tenir o no ordinador a casa i el tipus de connexió (ADSL o d'altres).


Contributors to this page: Xavier.dePedro , DolorsSant , gloria , lluisanunez , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 20:00:20 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]