Fullscreen
Print

IFUW C.4.2. Qüestions organitzatives del grup de treball d'alumnes

Notació de les figures
Grau d’acord expressat de 1 (molt en desacord) a 5 (Molt d’acord) amb les següents afirmacions:
Q20: He tingut problemes per la dificultat de trobar-me en persona amb companys del meu grup de treball durant la setmana
Q21: Els caps de setmana marxava fora de la ciutat i m'era difícil trobar-me amb companys de classe per fer el treball
Q22: Al nostre grup de treball hem tingut altres problemes d'organització interna (ampliar la resposta a sota; si s'escau)Assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental 2004-05"

Els alumnes que van fer servir metodologia Wiki van manifestar tenir menys problemes per trobar-se entre setmana. Això es pot explicar només per que els calgués menys trobar-se expressament entre setmana per parlar de coses del treball en grup gràcies a que ja feien servir el Wiki per anar treballant en paral·lel i de forma col·laborativa més que amb la metodologia tradicional, en què hauria calgut continuar trobant-se més en persona fora hores de classe entre setmana. I els alumnes d'aquesta assignatura troncal obligatòria de tercer curs de Ciències Ambientals tenen 4 dies per setmana força atapeïts de classes de teoria i de pràctiques (tant els de metodologia Wiki com tradicional), atès que tenen tots els divendres de l'any reservats per sortides de camp, i altres activitats no presencials. Així, és d'esperar que els alumnes que requerissin més trobades presencials per fer el treball en grup fossin més conscients de les limitacions que tenien per trobar-se entre setmana, i així ho manifestessin a les enquestes (Figura Q20 – AIA 0405), així com que manifestessin que van tenir altres problemes d'organització interna dels grups de treball (Figura Q22 – AIA 0405).

Image


Assignatura d’Ecologia Aplicada (Bio-UB)

A l’assignatura d’Ecologia Aplicada (EAUB) els dos grups que es comparen (wiki i no wiki o tradicional) són homogenis pel que fa a la possibilitat de trobar-se en dies no lectius (Fig. Q21-EAUB). Els dies lectius les dificultats es manifesten com a més grans pels alumnes que fan el mètode tradicional (Fig. Q20-EAUB). La variabilitat en la disponibilitat de temps i concidència d’horaris és gran en aquest grup d’alumnes donat que es tracta d’alumnes de segon cicle que tenen interessos molt variats i que coincideixen en poques assignatures (per tant que tenen molta dispersió horaria). La menor problemàtica o dificultat manifestada pels alumnes que varen fer wiki pot estar relacionada amb la menor necessitat de trobar-se gràcies a l'eina facilitada.

Les dificultats organitzatives d’ordre intern sembla que foren majors en els grups que treballaren amb el sistema tradicional que amb wiki (Fig. Q22-EAUB)

Image

Image

ImageAssignatura "Ecologia funcional"

La majoria dels alumnes manifesten no haver tingut problemes per trobar-se personalment amb els companys durant la setmana (Fig. Q20). Es lògic que sigui així, ja que hi ha un sol grup de teoria per totes les assignatures del primer cicle de la Llicenciatura d’Ambientals. En canvi, durant el cap de setmana augmenta el nombre d’alumnes que tenen dificultat per trobar-se (Fig Q21).

Encara que la major part dels alumnes mostra una opinió neutre o contraria a l’existència de problemes d’organització interna (Fig Q22), alguns comentaris indiquen que el principal problema d’organització ha estat el evitar la repetició de feina i la pressa de decisions respecte al contingut i format final del treball.

Image


Assignatura Fisiologia Vegetal Aplicada

Els alumnes no varen tenir gaire problema per trobar-se en persona durant la setmana (Fig. Q 20 - FVA), però els caps de setmana marxaven fora de la ciutat i la dificultat per trobar-se amb els companys augmentava (Fig. Q 21 - FVA)

Image


Assignatura "Salut i Medi Ambient"

Els alumnes que van treballar amb metodologia Wiki van manifestar tenir més problemes per trobar-se els caps de setmana que no pas els que van treballar amb la metodologia tradicional. Aquest fet és força curiós si tenim en compte que els grups per treballar amb Wiki o amb metodologia tradicional no van ser escollits pels alumnes, sinó que van ser assignats pel professorat en grups de 3-4 alumnes, ja agrupats abans de saber si treballarien amb Wiki o sense.

Així que aquesta resposta dels alumnes té dues possibles interpretacions:
  1. Els alumnes que van treballar amb Wiki van tenir la sensació que tenien més dificultats per trobar-se en cap de setmana que els de metodologia tradicional, per que no als primers no els calia fer-ho normalment, gràcies a que la metodologia Wiki els facilitava treballar més des de casa seva o a prop cadascun durant els cap de setmana que els calgués.
    .
  2. Dels alumnes als quals se'ls va oferir la possibilitat de treballar amb Wiki, va haver-hi tres persones que van declinar la possibilitat per que ja es veien en persona cada dia a l'escola universitària d'infermeria, i no els calia aprendre a fer servir una eina nova, tenint en compte que tenien ja per la mà el mètode tradicional de fer treballs en grup. Així, entre els alumnes que si que van fer el treball amb Wiki hi havia una major proporció d'alumnes que els costava trobar-se en persona fora de classe per incompatibilitats d'horaris i viure en llocs allunyats geogràficament els uns dels altres, i per tant, tenien més dificultats per trobar-se en persona els caps de setmana. Aquesta segona interpretació sembla més probable al professor de l'assignatura, coneixent els casos concrets dels alumnes en qüestió en cada cas.

Per últim, es pot destacar també que en la Figura Q22 – SIMA (altres problemes d'organització interna), aparentment es mostra que els que van fer servir el mètode Wiki van manifestar més problemes d'altres tipus respecte l'organització interna de l'equip de treball. Val a dir que el treball en grup d'aquesta assignatura és de format més lliure que algunes de les altres assignatures participants en el projecte UniWiki. Així, tenint dificultat alguns alumnes per trobar-se en persona a l'aula (alt percentatge d'alumnes que treballen a més d'estudiar, i alguns de grup de matí i de grup de tarda en aquesta optativa que es fa als migdies), tenint poc domini previ de les tecnologies de la informació i comunicació, és normal que els que van treballar amb Wiki tinguessin altres problemes d'organització interna per definir l'estructura del treball, repartir-se tasques o col·laborar en la redacció vencent les pors a que altres no gaire coneguts encara (assignatura de primer i curs primer quadrimestre) et modifiquin text escrit per altres persones del grup, etc.

ImageResum

En general, els alumnes de primer cicle mostren menys dificultats per trobar-se entre setmana que els de segon cicle, això és totalment justificable donada la major dispersió en assignatures dels alumnes dels darrers anys independentment de que l'assignatura participant em aquest projecte fos troncal o optativa.
Les dificultats d'organització interna en els grups és molt heterogènia, i no sembla doncs lligada a la metodologia de treball sinó a les característiques de cada grup d'alumnes.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall , gloria , DolorsSant and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 20:01:09 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]