Fullscreen
Print

IFUW C.6.1. El temps invertit pels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

Avaluació d'Impacte Ambiental 2003-04

El temps total invertit per cada estudiant per a realitzar el treball de grup en què participava va ser de 49.5 ± 15.4 h (mitjana + error estàndard, n=5) per al grup 1 i 48.4 h ± 12.8 h (n=7) per al grup 2, la qual cosa suposa una mitjana de 5.5 i 5.4 h per setmana, respectivament.
No s'observen diferències notables entre el temps total invertit pels alumnes dels dos grups. Ara bé, els alumnes que han treballat amb el Wiki han distribuït millor el temps per a realitzar el treball, mentre que els que han utilitzat l'Ofimàtica Web, han invertit major esforç al final del període.

És necessari constatar també que, encara que no es va incloure cap ítem específic en les enquestes per a quantificar la velocitat del sistema Web emprat, l'accés al Wiki (via navegador Web estàndard) va ser molt més ràpid al llarg de tot el període, que l'accés als documents ofimàtics dipositats en un servidor de xarxa (WebDAV). I un altre avantatge del Wiki integrat en un sistema complex d'aprenentatge col.laborativo és que facilita la tasca del moderador electrònic de les discussions dels alumnes (Salmó 2000), perquè disposa d'altres eines complementàries com els serveis de missatgeria, correu-e, subscripció a rebre un correu-e quan una determinada pàgina de contingut és actualitzada, tema d'un fòrum respost, nou registre de dades afegides, etc., segons les preferències de cada alumne o professor. En aquests casos, s'aconseguix crear una comunitat d'aprenentatge, que si bé no es constituïx únicament a través de la web (Hanna t'al. 2000), es reforça amb estes eines durant les activitats docents de tipus no presencial que s'establixen grups de treball per a aconseguir un objectiu comú (Jonassen t'al. 1999).

Avaluació d'Impacte Ambiental 2004-05

S'observa a la Figura del “Temps invertit per l'alumnat – AIA 0405” que els alumnes que van treballar amb Wiki van haver d'invertir moltes menys hores per realitzar el treball (52 ± 6 h, respecte les 83 ± 11 h, de mitjana ± error estàndard).

Image


"Ecologia Aplicada (BIO-UB)"

El temps total invertit dels alumnes de l’assignatura EAUB en el treball proposat mostra una gran dispersió de les dades. Globalment s’observa que els 'alumnes ‘wiki’ dedicarem un temps intermedi, mentre que els alumne s 'no wiki' presenten més dispersió de les dades.(Veure Figura Rendiment del temps –EAUB a l'apartat C.6.2.).

"Ecologia Aplicada (CCAA-UAB)"

No es va poder quantificar amb l’enquesta, ja que alguns alumnes van respondre amb el nombre d’hores i d’altres van posar només creuetes.

"Salut i Medi Ambient"

S'observa a la Figura del “Temps invertit per l'alumnat – SIMA” que els alumnes que van treballar amb Wiki van haver d'invertir menys hores per realitzar el treball.

ImageRESUM

En les assignatures de Avaluació d'Impacte Ambiental (2004-05) i Salut i Medi Ambient, els resultats obtinguts mostren clarament que el temps invertit pels alumnes que van fet servir la metodologia Wiki va ser inferior en mitjana a l'invertit amb la metodologia Tradicional; el nombre d'hores totals invertides es variable depenent de la tipologia del treball. En la resta de les assignatures o no es disposa de dades o, si es disposen, mostren gran dispersió.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , DolorsSant , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 19:05:26 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]