Fullscreen
Print

IFUW C.6.2. La nota i l'eficiència -nota respecte temps invertit- pels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

Assignatura 'Avaluació d'Impacte Ambiental (2004-05)'

S'observen diferències molt notables entre els alumnes d'ambdós metodologies de treball: els que van treballar amb metodologia Wiki van obtenir majors notes (Figura Histograma de notes AIA 0405) i un major rendiment del temps dedicat al treball de l'assignatura (nota respecte hores invertides, Figura "Rendiment del temps - AIA 04-05"). El temps total, com s'ha constatat ja en un apartat anterior, va ser menor en mitjana l'invertit amb la metodologia Wiki que amb la Tradicional.

Image
Figura Histograma de notes AIA 0405. Histograma de freqüències de notes del treball de tràctiques de l'assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental", curs 2004-05, del alumnes amb metodologia tradicional i dels de metodologia Wiki.


Image


En aquesta assignatura (Avaluació d'Impacte Ambiental 2004-05) va ser on es va poder fer la millor comparació entre ambdues metodologies de treball col·laboratiu, per que va ser en la que van participar major nombre d'alumnes en cada metodologia de treball (31 en cada tipus), i major nombre d'enquestes i taules d'autoregistre es van retornar al professorat, per poder elaborar aquesta anàlisi (n=30 i 25 per a metodologia Wiki i Tradicional, respectivament).

Assignatura 'Ecologia Aplicada (Bio-UB)'

La nota mitjana obtinguda en el treball fet amb l'eina Wiki va ser de 9 (error estàndard: 0,0; N=7), mentre que la obtinguda en el treball fet en forma convencional va ser de 7,43 (error estàndard: 1,5; N=18). Tot i que en una anàlisi de significació les diferències entre notes obtingudes amb cada eina serien probablement significatives, el baix número d’alumnes participants ens fa ser prudents. Les notes més baixes dels estudiants que no usaren l’eina wiki corresponen a alumnes que per dificultats de formació en informàtica o bé per dificultats de connexió o bé per no voler dedicar-hi una mica de temps preferiren el mètode tradicional tot i pertànyer al grup d’experimentació inicial en wiki. (Figura. Nota–EAUB)

Image


El rendiment dels alumnes de l’assignatura EAUB expressat com la relació entre la nota obtinguda i el temps total invertit mostra una gran dispersió de les dades. Globalment no s’observa cap relació entre aquests dos paràmetres. Els alumnes ‘wiki’ obtingueren notes altes amb dedicació de temps intermèdies en el grup del curs 2004-05.(Figura Rendiment del temps –EAUB)

Image


Assignatura 'Ecologia Aplicada (CCAA-UAB)'

A l'assignatura d' Ecologia Aplicada (CCAA-UAB) la nota del treball dels alumnes que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

H0: els subgrups amb Wiki treuen més nota que els que ho fan sense
H1: els subgrups amb Wiki treuen la mateixa nota que els que ho fan sense

Grup nº 1

Wiki No Wiki
mitjana = 6,2 7,7
desv. St. = 0,69 1,52
n = 3 2
t = 1,27
P = 0,212

Grup nº 2

no va voler participar

Grup nº 3

Wiki No Wiki
mitjana = 7,9 5,7
desv. St. = 0,08 0,35
n = 3 3
t = 10,80
P = 0,029


Els alumnes del primer grup no van fer servir gaire el Wiki (com es pot comprovar visitant les pàgines Wiki del treball), tot i que consten com haver treballat amb Wiki.

Els alumnes del tercer grup (la tercera setmana), els del Wiki ho van fer molt millor que els altres, a diferència dels del primer grup, i la diferència és estadísticament significativa (p<0.05, tot i el nombre tan baix de rèpliques).

Val a dir que, pel que vaig poder veure per la web i pel que vaig parlar amb els alumnes els de la tercera setmana s’ho van prendre més seriosament que els de la primera.

No es va poder calcular l'eficiència per no disposar de les dades d'inversió de temps per l'alumnat.

Assignatura 'Salut i Medi Ambient'

No s'observen diferències massa notables, tret dels dos alumnes que van treballar amb el mètode tradicional i van informar que havien invertit més del doble de temps que els seus companys de classe.

ImageRESUM

En grups de treball nombrosos (AIA, 15 alumnes per grup) hi ha un clar avantatge en el rendiment del temps invertit per l'alumnat per fer els treball en grup, amb una major proporció de notes altes, per als mateixos o menors temps invertits.

En grups més petits (2-4 alumnes per grup, generalment), on no és imprescindible fer servir metodologies especials de treball en grup, no hi ha diferències evidents, i l'éxit en l'ús de l'eina podria estar més relacionat amb que l'alumnat:
  • estigués adequadament motivat pel professorat,
  • dominés el funcionament de la nova eina emprada prèviament al seu ús a classe, i que per tant, fos necessari que tots els alumnes fessin una adequada formació específica guiada sobre el correcte ús de l'eina,
  • tingués dificultats per trobar-se en persona (tots els integrants del grup de treball) amb la freqüència que els fos necessària
  • no fes una depuració posterior del contingut i presentació formal final del treball (figura del "Cap de Redacció" general del treball o per apartats, alliberat d'altres tasques en les fases finals d'elaboració del treball).


Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Monday 19 de December, 2005 12:53:23 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]