Fullscreen
Print

IFUW C.6.5. El suport i la comunicació dels alumnes amb el professorat que han fet servir Wiki és superior a la dels que no ho han fet servir?

Assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental 2004-05"

Els que han treballat amb Wiki van manifestar haver invertit més hores en tutoria o suport del professorat a nivell presencial que els alumnes que van treballar amb metodologia tradicional (Figura de l'ítem 13 - AIA 0405), però no a nivell telemàtic, en que van invertir menys (Figura de l'ítem 14 - AIA 0405).

La diferent tutorització presencial es podria atribuir a la major necessitat de consultar amb el professor que els que s'està escrivint en el Wiki o parlant pels fòrums electrònics de l'assignatura. Mentre que l'alumnat amb metodologia tradicional ja parlaria més en persona entre els diferents integrants del grup de treball, i per tant, li caldria menys anar a consultar coses bàsiques al professorat.

En canvi, els alumnes que van treballar amb metodologia Wiki haurien requerit menor temps de tutorització per via telemàtic, doncs el Wiki ja els permetria preguntar comentar o fins i tot discutir coses concretes del treball sense haver de trobar-se presencialment.

Image


Els alumnes que van treballar amb wiki no van quedar tots satisfets amb el suport aportat els professorat per realitzar les pràctiques, mentre que els que van fer servir el mètode tradicional de treball en equip si que van quedar molt satisfets (Figura Q23 – AIA 0405). D'aquí se'n dedueix que, essent la tasca del professorat la mateixa pel que fa al contingut de l'assignatura i pautes per al treball guiat però autònom dels estudiants, la diferència devia ser a causa específicament del mètode de treball basat en Wiki. Val a dir que només 4 dels 31 alumnes que van fer servir el Wiki van apuntar-se prèviament al curset extraordinari de 10 hores (convalidable com a crèdits de lliure elecció) sobre redacció col·laborativa amb Wiki, rebent la resta, poc més de dues hores de formació en Wiki repartides al llarg de les primeres dues sessions presencials amb l'alumnat. Així, seria d'esperar que els alumnes que van treballar amb metodologia Wiki es quedessin amb la sensació de que els calia més suport metodològic (per que el suport sobre el contingut va ser el mateix per a uns i altres) per part del professorat.

Image


En conseqüència sembla important que els alumnes que han de treballar amb metodologia Wiki en la seva assignatura, hagin pogut fer abans un curset específic per acostumar-se de manera lenta, gradual i comfortable a les especificitats de la metodologia de treball Wiki a fi i efecte de treure'l el màxim profit amb el mínim de desorientació a causa de la metodologia de treball col·laboratiu basat en Wiki el dia que l'haguessin de fer servir a nivell de producció en situacions reals d'equips de treball col·laboratius.

Assignatura "Ecologia Aplicada (BIO-UB)"

La tutorització presencial i telemàtica amb el professor és més elevada (T13 i T14) en els alumnes 'wiki' que ens els 'no wiki' (Fig. Dedicació per ítems –EAUB, en un apartat anterior). Tot i aixó cal comentar que, des del punt de vista de la professora d'aquesta assignatura, els alumnes del curs 2004-05 no s'han distingit per invertir gaire temps en la tutoria. Aquest és un aspecte rellevant en el cas particular d'aquesta assignatura perquè el treball proposat als alumnes és de dificultat elevada, al menys en la seva primera fase (determinació de l'índex del treball, extensió, etc.).

Assignatura "Ecologia Aplicada (CCAA-UAB)"

No es va utilitzar el Wiki per comunicar-se amb els alumnes, només per a que ells fessin el treball amb més facilitat.

Assignatura "Ecologia Funcional"

L’opinió de l’alumnat respecte al suport per part del professorat o dels professionals amb qui s’han hagut de relacionar per fer el treball es majoritàriament neutre. La resposta fa referència al fet de que es tracta d’un treball d’ampliació bibliogràfica, que es va plantejar inicialment a classe junt a unes línies bàsiques a seguir. Un cop plantejat el tema, els alumnes van necessitat poca orientació del professorat o de professionals externs i així ho manifesten en els comentaris afegits a les respostes.

Assignatura "Salut i Medi Ambient"

Els que han treballat amb Wiki han invertit més hores en tutoria o suport del professorat, tant a nivell presencial com telemàtic (Figures dels ítems 13 i 14, SIMA). Cal tenir present que aquest resultats estan molt influïts pel fet que la majoria dels alumnes que van fer servir la metodologia tradicional van invertir molt poc temps en tutorització (tant telemàtica com presencial), menys que altres anys.

Image


Estan satisfets amb el suport rebut, en general (Figura Q23 Prou suport del professorat – SIMA), fins i tot una mica més que els que els que han fet servir el mètode tradicional.

ImageRESUM

Els alumnes que han treballat amb metodologia Wiki han invertit més hores de tutoria presencial en tots els casos d'assignatures amb dades analitzables: el professor (el mateix en ambdues assignatures) va haver de fer algunes sessions extra dins les hores de classe per tal de donar a conèixer el funcionament bàsic de la tecnologia Wiki i resoldre els dubtes, atès que només entre el 5 % i el 10 % dels alumnes de cada assignatura havien fet el curset específic extra (convalidable com a crèdits de lliure elecció) de formació en la metodologia de treball basada en Wiki. En aquests alumnes el temps invertit en tutoria presencial va ser molt inferior a la mitjana.

El temps dedicat a tutorització en suport telemàtic va ser molt inferior en els que van treballar amb metodologia Wiki que en els que van fer servir metodologia Tradicional, llevat del cas de SIMA, en que l'alumnat que no va fer servir la metodologia Wiki no fa consumir gaire temps en tutoria sobre la realització del seu treball.


Contributors to this page: Xavier.dePedro , gloria , mariarieradevall and system .
Page last modified on Tuesday 13 de December, 2005 19:30:28 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]