Fullscreen
Descripció general del projecte
Print

UniWiki-Introducció

Índex


Descripció general del projecte Inici

 • Aquest és un projecte finançat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria de projectes de millora de qualitat docent - 2003.
 • Va començar el passat gener de 2004, i la finalització és prevista per setembre de 2005.
 • Per saber de què va el projecte, objectius, motivació, i membres que en formen part del projecte, continua llegint aquesta plana.
 • Per altra informació, navega a planes següents (requadre superior, part dreta), o bé pregunta directament al coordinador: Xavier de Pedro ( xavi (a) porthos.bio.ub.es ).

Títol del projecte

DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ D'EXPERIENCIES DE TREBALL COL·LABORATIU EN LA DOCÈNCIA D'ASSIGNATURES DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Finalitat del Projecte

Millorar l'eficiència dels alumnes en l'elaboració de treballs en grup, disminuint el nombre d'hores de dedicació i augmentant la qualitat final. Així mateix, millorar la tutoria de l'evolució dels treballs no-presencials.

Motivació del projecte. Diagnosi de la situació inicial

Els alumnes inverteixen molt de temps actualment en la realització de treballs en grup, i encarà n'hauran d'invertir més previsiblement amb la progressiva implantació del sistema europeu de transferència de crèdits ECTS. Una part important d'aquest temps que hi dediquen els alumnes l'inverteixen en trobar-se presencialment per passar-se la informació aconseguida, depurar-la, centralitzar-la, corregir versions, i discutir elements de dubte o discrepància entre els seus integrants en el transcurs del processament de la informació. No s'ofereixen actualment gaire eines als alumnes que els facilitin la seva tasca. En aquest projecte es parteix de la hipòtesi que amb les eines i l'entrenament adequats de treball col·laboratiu, els alumnes podrien augmentar la seva eficiència en l'elaboració de treballs en grup, i treure'n així, el màxim rendiment de les hores invertides.

Malgrat la convergència europea apunta cap a una major continuïtat en l'avaluació i tutorització del treball dels alumnes, actualment els tutors dels treballs no podem exercir gaire seguiment durant el procés d'elaboració del treball per part dels alumnes, a causa de la dificultat de trobar-se periòdicament i de forma presencial amb tots les integrants de cada grup de treball.

Els docents, a la vegada, trobem actualment certes dificultats per a l'elaboració col·laborativa de material docent, havent de passar els documents, de vegades, per moltes mans i ordinadors diferents. Manca fer servir eines que facilitin el treball col·laboratiu també dels docents.

El projecte sorgeix després de l'avaluació institucional prèvia de la UB respecte la seva política docent i la definició de les seves línies a seguir a partir de les mancances detectades de la situació actual (Junta de Govern del 29/04/02, de la Universitat de Barcelona). S'ha consultat, alhora, el desplegament del darrer contracte programa de la Divisió III de la UB (1999-2002, no s'ha pogut consultar el contracte programa posterior perquè no existeix), per tal que la proposta encaixi dins la política actual vigent de la divisió III de la UB. Aquesta proposta va en la línia del formulat amb els objectius explicitats al darrer contracte programa vigent de la Divisió III de la UB:

 • Objectiu 1. "Millorar la qualitat dels ensenyaments, incrementant el rendiment acadèmic dels estudiants..."
  • línia d'actuació 4: "La Divisió, d'acord amb el pla de millora docent, considerarà i implantarà mesures que incideixin en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants i que permetin detectar i corregir situacions mantingudes de baix rendiment acadèmic",

 • Objectiu 2. "Incentivar la millora de la qualitat del professorat i introduir mecanismes d'innovació i accions de millora de la docència".
  • línia d'actuació 1: "La Divisió, d'acord amb el pla de millora docent, promourà la formació permanent del professorat, i d'altres mecanismes per incidir en la millora de l'activitat docent del professorat...";
  • la línia d'actuació 2: "...proposarà mesures per afavorir la innovació docent amb l'ús de les noves tecnologies aplicades a la docència (dossier electrònic per assignatura, etc)",
  • i la línia d'actuació 3: "...l'establiment generalitzat de sistemes de tutories i noves fòrmules d'avaluació dels estudiants...".

 • Objectiu 13. "Potenciar l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a la UB per transformar-la i adequar-la a les noves possibilitats de la societat de la informació".
  • línia d'actuació 1: "La Divisió, d'acord amb el pla de millora docent, promourà la consolidació i la difusió en l'ús de les TIC amb vistes a millorar: a. la docència, b. la informació".
  • línia d'actuació 2: "La Divisió col·laborarà en el desenvolupament d'una oferta formativa sobre l'ús de les TIC adreçada a la comunitat universitària, que s'ajusti a les necessitats dels diferents col·lectius d'usuaris: a. Professorat i estudiants...".

Objectius a assolir, identificant els indicadors i els nivells d'assoliment dels objectius

Objectius

 • Potenciar el treball col·laboratiu dels alumnes, disminuint el nombre d'hores que han de dedicar a posar en comú la informació, elaborar il·lustracions de síntesi, i redactar el document del treball de grup, i augmentant la qualitat dels treballs.
 • Potenciar el treball col·laboratiu dels docents d'una mateixa assignatura o metodologia docent.

Indicadors

 • Nombre d'hores invertides per integrant del grup en cada fase (recollida i processament de la informació, i elaboració del document i il·lustracions propis del treball) respecte la nota parcial de cada apartat. Aquest mateix indicador es demanarà als grups d'alumnes que decideixin no emprar aquestes eines de treball col·laboratiu per a la realització del seu treball.
 • Percentatge d'alumnes que escullen emprar aquestes eines de treball col·laboratiu per a la realització del seu treball.
 • Reducció del percentatge d'alumnes que opten a fer el treball de manera individual per dificultat de compaginar horaris amb els seus companys/es per trobar-se, etc.
 • Nombre d'hores de dedicació dels professors a la tutorització dels treballs en grup respecte la seva nota final.

Nivells d'assoliment dels objectius

 • Mínim: No hi ha un major percentatge d'alumnes que escullen fer el treball de la seva assignatura en grup. La nota mitjana d'aquests treballs és inferior a la de les edicions anteriors de l'assignatura.
 • Mitjà: Un major percentatge d'alumnes escullen fer el treball de la seva assignatura en grup, però la nota mitjana d'aquests treballs no és superior a la de les edicions anteriors de l'assignatura.
 • Màxim: Un major percentatge d'alumnes escullen fer el treball de la seva assignatura en grup, i la nota mitjana d'aquests treballs és superior a la de les edicions anteriors de l'assignatura.

Adequació dels objectius a la finalitat del projecte

La propera implantació de sistema de crèdits europeu ECTS comporta una tendència a incorporar la semi-presencialitat en la docència dels ensenyaments. La realització de treballs en equip requereix d'una bona organització dels seus integrants per ser eficients en posar la informació del treball en comú, discutir i resoldre dubtes, elaborar resums i diagrames de síntesi. Actualment no es disposa de gaires eines especialitzades en facilitar aquesta tasca d'interacció no-presencial dels alumnes entre ells i amb els tutors dels treballs.

Sovint es malbarata el temps quan els alumnes han de centralitzar els seus resultats de camp i/o de laboratori de les pràctiques de les assignatures. Un sistema de centralització d'informació enllaçats a bases de dades via web permeten aprofitar molt més eficientment el temps de dedicació dels alumnes. A més, es minimitza la pèrdua i repetició d'informació.

El professorat, per la seva banda, sovint perd molt de temps havent de passar-se documents entre molts integrants d'un grup de treball (docent, investigador, etc.). Un objectiu secundari que es pretén assolir amb aquest projecte és formar als docents implicats en les assignatures del projecte en l'ús eficient d'aquestes eines i entorns de treball col·laboratiu, per tal de poder assessorar després molt millor als alumnes sobre els punts forts i febles de les eines que els oferiran. Alhora, es potencia el treball en equip de l'equip docent de l'assignatura, i entre docents d'assignatures o tècniques docents relacionades.

Amb aquest projecte s'aconseguirà potenciar de forma experimental noves eines de treball col·laboratiu dels alumnes i dels professors, per tal d'avaluar posteriorment el grau d'adequació de les eines i metodologies emprades per millorar el rendiment dels ensenyaments que incorporen docència semi-presencial i treballs en grup dels alumnes.

Membres que formen part del projecte


Cognoms: De Pedro Puente
Nom: Xavier
Titulació acadèmica: Llicenciat en Biologia
Càrrec o situació professional: Professor Col·laborador
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Ecologia
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Llobera i Sande
Nom: Miquel
Titulació acadèmica: Dr. en Biologia
Càrrec o situació professional: Catedràtic d'Universitat
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Núñez Salmerón
Nom: Lluïsa
Titulació acadèmica: Llicenciada en Documentació
Càrrec o situació professional: Professora Associada
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Documentació
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Documentació

Cognoms: López Laseras
Nom: Pilar
Titulació acadèmica: Dra. en Biologia
Càrrec o situació professional: Prof. Titular d'Universitat
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Ecologia
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Rieradevall Sant
Nom: Maria
Titulació acadèmica: Dra. en Biologia
Càrrec o situació professional: Professor Titular d'Universitat
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Ecologia
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Sant Vilella
Nom: Dolors
Titulació acadèmica: Dra. en Biologia
Càrrec o situació professional: Professora Titular d'Universitat
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Fisiologia Vegetal
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Tàpia Fernández
Nom: Lluís
Titulació acadèmica: Dr. en Biologia
Càrrec o situació professional: Professor Titular d'Universitat
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Fisiologia Vegetal
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Biologia

Cognoms: Bermúdez Mas
Nom: Jordi
Titulació acadèmica: Dr. en Física
Càrrec o situació professional: Professor Titular
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Ciències Fisiològiques II
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Medicina

Cognoms: Pons Irazazábal
Nom: Gabriel
Titulació acadèmica: Dr. en Medicina
Càrrec o situació professional: Professor Titular
Universitat: U. de Barcelona
Departament: Ciències Fisiològiques II
Centre / Facultat / Escola: Fac. de Medicina

Cognoms: Piñol Pasqual
Nom: Josep
Titulació acadèmica: Dr. en Biologia
Càrrec o situació professional: Professor Titular d'Universitat
Universitat: U. Autònoma de Barcelona
Departament: Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Centre / Facultat / Escola: Fac. de CiènciesContributors to this page: lluisanunez , Xavi and system .
Page last modified on Tuesday 28 de June, 2005 13:15:16 CEST by lluisanunez.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]