Fullscreen
Planificació de l'execució del projecte (Cached)
Refresh Print

UniWiki-Pla de Treball

Planificació de l'execució

 • Fase 1 (Gener-Maig'2004): Disseny de l'entorn de treball col·laboratiu, de materials explicatius sobre el seu ús per als professors i alumnes, i disseny del sistema d'avaluació, tenint en compte les especificitats de cada assignatura concreta. (Responsable: Xavier de Pedro)
 • Fase 2 (Juny-Juliol'2004): Formació específica als professors de cada assignatura en la pràctica de les eines de treball col·laboratiu que faran servir posteriorment els alumnes. (Responsable: Xavier de Pedro)
 • Fase 3 (Juliol-Setembre'2004): Avaluació de l'experiència amb els professors, i adequació, en la mesura que sigui necessari, de la metodologia educativa planificada per ser emprada pels alumnes (Responsable: Xavier de Pedro, i altres membres de l'equip).
 • Fase 4 (Octubre'2004-Gener'2005): Implementació de les experiències de treball col·laboratiu per als alumnes d'assignatures de primer quadrimestre (Responsable: cada professor/a en la seva assignatura, i Xavier de Pedro com a coordinador del projecte).
 • Fase 5 (Febrer-Juny'2005): Avaluació dels resultats de les experiències del primer quadrimestre lectiu. Implementació de les experiències de treball col·laboratiu en les assignatures de 2n quadrimestre (Responsable: cada professor/a en la seva assignatura, i Xavier de Pedro com a coordinador del projecte).
 • Fase 6 (Juliol-Setembre'2005): Avaluació dels resultats de les experiències del segon quadrimestre lectiu. Elaboració d'un informe final de resultats. (Responsable: Tots els professors que han pres part en les experiències de treball col·laboratiu amb els alumnes, i Xavier de Pedro com a coordinador del projecte).

Mecanismes de coordinació
 • Tres reunions presencials, com a mínim, dels professors integrants del grup d'innovació docent:
  1. una a l'inici del projecte (Inici de la Fase 1, Gener'2004),
  2. una segona en l'avaluació de la fase d'experimentació pilot per part dels professors (Final de la Fase 3, Setembre'2004),
  3. i una tercera en per avaluar finalment els resultats del projecte un cop acabada la implementació sobre les assignatures del segon quadrimestre (final de la Fase 5, juny de 2005).
 • Entremig, el responsable de projecte, i/o la persona contractada per a coordinar-lo i desenvolupar els materials, farà les reunions presencials que calgui amb els professors de cada assignatura on s'implantarà l'experiència de treball col·laboratiu.
 • Al llarg de tot el projecte es faran servir les eines de comunicació est� ndard dels entorns de treball col·laboratiu (Correu-e, Fòrum i Xat), en la mesura que sigui necessari per al correcte desenvolupament del pla de treball.

Mecanismes de seguiment
 • En la fase inicial de disseny de material (fase 1, Gener-Maig'2004) s'elaborarà un full de seguiment? per recollir incidències referents al desenvolupament del projecte. Després de cada fase es demanarà que els docents omplin i retornin al coordinador del projecte el corresponent full de seguiment, preferiblement per via Web.
Contributors to this page: Xavier.dePedro , Xavi and system .
Page last modified on Thursday 08 de December, 2005 16:53:45 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]