Fullscreen

IFUW A INTRODUCCIÓ

La propera implantació de sistema de crèdits europeu ECTS comporta una tendència a incorporar la semi-presencialitat en la docència dels ensenyaments. La realització de treballs en equip requereix d'una bona organització dels seus integrants per ser eficients en posar la informació del treball en comú, discutir i resoldre dubtes, elaborar resums i diagrames de síntesi. Actualment no es disposa de gaires eines especialitzades en facilitar aquesta tasca d'interacció no-presencial dels alumnes entre ells i amb els tutors dels treballs.

Sovint es malbarata el temps que l'alumnat ha d'invertir en centralitzar els seus resultats de camp i/o de laboratori de les pràctiques de les assignatures, o altres treballs en grup. Un sistema de centralització d'informació enllaçat a una base de dades via web permetria, en teoria, aprofitar molt més eficientment el temps de dedicació dels alumnes, donat el seu coneixement i entrenament necessari en l'ús eficient de les noves eines emprades. A més, es minimitzaria la pèrdua i repetició d'informació, i la disparitat d'estils emprats de redacció i format durant el procés, que al final han de ser estandaritzats per algú que coordina la redacció final del treball.

El professorat, per la seva banda, sovint perd molt de temps havent de passar-se documents entre molts integrants d'un grup de treball (docent, investigador, etc.). Cal, però, formar també als docents implicats en les assignatures del projecte (a més de a l'alumnat) en l'ús eficient d'aquestes eines i entorns de treball col·laboratiu, per tal de poder assessorar després molt millor als alumnes sobre els punts forts i febles de les eines que els oferiran. Així, alhora, es potenciaria el treball en equip de l'equip docent de l'assignatura, i entre docents d'assignatures o tècniques docents relacionades.

A.1. Metodologies de redacció col·laborativa analitzades

Amb aquest projecte s'han experimentat noves eines de treball col·laboratiu dels alumnes i dels professors (veure Comunicació a l'Annex 4.3: "De Pedro, X., 2005. Comparació de mètodes de redacció col·laborativa en la docència i aprenentatge, a Aplicacions educatives lliures i innovadores de les TIC: recursos i experiències"). Tanmateix, s'ha avaluat posteriorment el grau d'adequació de les noves eines i metodologies emprades per redactar col·laborativament documents, a fi i efecte de millorar el rendiment dels alumnes que les han fet servir, respecte els que han fet servir metodologia tradicional (sempre i quan s'hagi pogut fer la comparació).

Es va fer primer una prova pilot amb l'assignatura Avaluació d'Impacte Ambiental, durant el curs 2003-04, per experimentar amb dues de les eines candidates a ser emprades posteriorment amb totes les assignatures del projecte per facilitar la redacció col·laborativa de l'alumnat: (1) el Wiki i (2) la Ofimàtica Web. Despres de la prova pilot es va escollir la eina Wiki, que va ser l'emprada posteriorment en el projecte amb l'alumnat. En la secció els resultats s'han inclós també alguns dels gràfics que se'n deriven de la prova pilot comparant la redacció col·laborativa emprant Wiki o Ofimàtica Web (explicats els detalls breument més endavant en la metodologia, i en la comunicació de l'Annex 4.3).


Metodologia tradicional i noves metodologia emprades: Wiki i Ofimàtica Web

Per metodologia tradicional s'entén:
 • crear documents individuals en ordinadors no connectats entre si tots ells (per exemple, d'aules d'informàtica de centres docents i cases particulars, etc.)
 • passar-se els documents en paper, i/o suport magnètic extraïble (disquet, USB, CD, ...), i/o per correu-e.
 • vigilar que no hi hagi edicions simultànies de la mateixa versió del mateix subdocument, que dificultarien la feina de combinar els subdocuments a posteriori.
 • fer una gestió manual de versions de documents i subdocuments manual, així com dels canvis que ha introduït cadascú, i quan els ha introduït.

Per les noves metodologies de treball col·laboratiu (Wiki i Ofimàtica Web):
 • crear documents individuals en un servidor comú a tots els integrants de l'equip de treball o del grup de classe. Això permet poder veure i, fins i tot, si així s'ha acordat entre ells, modificar els documents dels companys d'equip o grup, a mesura que van elaborant el seu document i no només en la fase final d'ajuntar els subdocuments del treball.
 • no cal passar-se documents, doncs estan tots accessibles a tots els integrants de cada equip o grup de treball en tot moment.
 • no cal prendre mesures especials de seguretat per evitar les edicions simultànies d'un mateix subdocument, per que la pròpia eina (Carpeta Web o Wiki) avisa quan hi ha un intent d'edició simultània, informant quin usuari l'ha obert primer per editar-lo (estigui a la mateixa aula d'ordinadors que els seus companys, o a qualsevol altre ordinador del mon).
 • no cal fusió manual de canvis, doncs els canvis s'integren sempre sobre la darrera versió que està accessible en el servidor

A.2. Fases del projecte

Així, s'han realitzat les fases del projecte tal i com estava previst en el projecte:
 • Fase 1 (Gener-Maig'2004): Disseny de l'entorn de treball col·laboratiu, de materials explicatius sobre el seu ús per als professors i alumnes, i disseny del sistema d'avaluació, tenint en compte les especificitats de cada assignatura concreta.
 • Fase 2 (Juny-Juliol'2004): Formació específica als professors de cada assignatura en la pràctica de les eines de treball col·laboratiu que faran servir posteriorment els alumnes.
 • Fase 3 (Juliol-Setembre'2004): Avaluació de l'experiència amb els professors, i adequació, en la mesura que sigui necessari, de la metodologia educativa planificada per ser emprada pels alumnes
 • Fase 4 (Octubre'2004-Gener'2005): Implementació de les experiències de treball col·laboratiu per als alumnes d'assignatures de primer quadrimestre
 • Fase 5 (Febrer-Juny'2005): Avaluació dels resultats de les experiències del primer quadrimestre lectiu. Implementació de les experiències de treball col·laboratiu en les assignatures de 2n quadrimestre.
 • Fase 6 (Juliol-Desembre'2005): Avaluació dels resultats de les experiències del segon quadrimestre lectiu. Elaboració d'un informe final de resultats.

S'ha provat aquesta nova metodologia de redacció col·laborativa amb grups grans i petits d'alumnes, en assignatures de 1r i 2n cicle, de diversos ensenyaments (veure més endavant). En total han participat en l'experiència d'una o altre manera més de 230 alumnes, 10 professors, 10 assignatures entre el primer i segon quadrimestre de l'any i entre els 5 ensenyaments diferents implicats, de dues universitats i un centre adscrit.

A la prova pilot de l'any 2003-04 amb l'assignatura “Avaluació d'Impacte Ambiental” es va començar a definir la metodologia de treball i recollida de dades: es va emprar una primera versió de l'enquesta per a l'alumnat i taula d'autoregistre d'hores invertides.

A partir d'aquesta experiència pilot es van presentar dues comunicacions a congressos i simposis de docència i noves tecnologies (comunicacions 2 i 3, Annex 4), i es va configurar la metodologia de treball amb totes les assignatures implicades en el projecte per a l'any 2004-05 (Taula A.1). Així, es van fer algunes modificacions a l'enquesta i taula d'autoregistre d'hores invertides per part de l'alumnat, i es va escollir la metodologia de treball de l'alumnat amb Wiki, desestimant l'ofimàtica Web per ser molt més lent el treball amb aquesta tecnologia actualment.

Permission denied

Les úniques variacions del previst en el projecte inicial han estat:
 • El seguiment de l'evolució del projecte no es va realitzar via enquestes al final de cada fase del pla de treball al professorat sinó que es va fer en continu a cada professor de cada assignatura per part del coordinador del projecte, amb especial intensitat a l'inici de cada assignatura participant.
 • Algunes assignatures de les que estaven previstes no van poder participar tal i com estava esperat:
  • Alguns professors de l'equip inicial no van poder seguir el projecte a partir del segon any, quan havien de portar-ho a la pràctica amb les seves assignatures, un cop acabada la prova pilot. Aquestes assignatures van ser: "Biofísica i Física Mèdica", i "Bioquímica i Biologia Molecular", ambdues de la Facultat de Medicina.
  • De la UAB, es no es va poder fer la prova a l'assignatura Ecologia Aplicada de l'ensenyament de Biologia per cavis en l'assignació docent del professor implicat en el projecte .
  • A l'assignatura de "Regulació del metabolisme" només es va poder recollir una part de les enquestes de tots els alumnes participants, per problemes de coordinació organitzativa interna.

Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall , gloria and system .
Page last modified on Friday 16 de December, 2005 15:36:36 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]