Fullscreen
Criteris per avaluar de forma comparable els treballs dels alumnes

UniWiki-Criteris Avaluacio als Alumnes

Index


Aquesta plana recull el que pot ser tant una proposta d'ítems a avaluar en els treballs, si esteu oberts a modificar-la, o bé la notificació dels criteris que emprareu a la vostra assignatura, si no es poden modificar de cap manera. En qualsevol cas, l'important seria que els ítems fossin comparables, o interconvertibles amb uns ítems comuns per a tots després, per tal de poder ajuntar les dades dels vostres alumnes amb les dels alumnes de les altres assignatures.

Suggeriment sobre com afegir columnes a la taula

[+]

Taula resum de criteris que s'empren a cada assignatura

[+]

Explicació dels ítems del Cas 1 (Xavier)

(a partir del criteri emprat a Avaluació d'Impacte Ambiental 03-04, pràctiques d'auditories ambientals, i altres de Salut i Medi Ambient)

 1. "Citar bibliografia" [en línia]. Servei de Biblioteca i documentació, Universitat de les Illes Balears. [Ref. 2 de novembre de 2004]. Disponible en Web: http://www.uib.es/servei/biblioteca/guies/citar_bibliografia.htm(external link)
 2. "¿Cómo citar bibliografía?" [en línia]. Biblioteca de la Universidad Carlos III. Madrid. [Ref. 2 de novembre de 2004]. Disponible en Web: http://www.uc3m.es/biblioteca/GUIA/citasbibliograficas.html(external link)
 • Punts extres:
  En el nostre cas de les pràctiques d'Avaluació d'Impacte Ambiental, hi havia alguns criteris que alguns professors volíem valorar, però altres professros no, per que no creien que fossin imprescindibles. Ho vam resoldre dient que fossin punts extra (per sobre de 10). Com en general les notes ja prevéiem que no arribarien a matrícula, ho vam posar com a incentiu per anar per nota. Alguns van arribart a puntuar, però no tothom.
  • Extra: Presentació extraordinària del treball
  • Extra: Qualitat extraordinària de la informació
  • Extra: Assistència/participació molt elevada dels alumnes , per tal de buscar informació, parlar amb tècnics, cercar bases de dades i fer l'esforç per incloure alguns punts clau que no eren vitals que ajudaven a entendre molt millor una part del treball, etc. O quan feien constantment preguntes intel·ligents, que estimulaven la seva curiositat cinetífica i la dels seus companys de l'alumnat i professorat, ...

Explicació dels ítems del Cas 2 (Pilar)

(Alguns variacions en funció del que s'ha comentat a classe a Ecologia Funcional)
 • Nivell i qualitat de la informació aportada: Per qualitat s'entén el nivell científic o acadèmic de la informació aportada, no la seva expressió formal. Inclou per tant la cerca de informació (per aportar la mes rellevant) i la bibliografia consultada
 • Grau de complementaritat i integració amb la informació aportada per la resta de companys del grup: Inclou per tant el "treball de grup"
 • Qualitat formal de la exposició (escrita, en el meu cas no faran una presentació oral del treball): Inclou tant l'aspecte "visual" (gràfics, esquemes, fotografies, etc), com de expressió escrita (vocabulari, ortografia, etc)

Cas 3 (Pep)

(Criteris generals emprats a l'assignatura d'Ecologia Aplicada de la UAB)

Cas 4 (Maria)

(Criteris generals emprats a l'assignatura d'Ecologia Aplicada de la UB- Maria R.)
Jo coincideixo bastant amb els criteris de Pilar López per a l'assignatura Ecologia Funcional, perque em sembla que són prou generals per a incloure a tothom, i perque cada item permet esser fragmentat en d'altres sub-ítems a voluntat o interés del professor/a.
L'apartat de grau de complementarietat i integració de la informació entre membres de l'equip de redacció del treball el trobo molt interessant pero molt difícil de seguir. En el cas de grups de treball wikis, teóricament aixó es pot controlar, peró l'experiència demostra que a vegades hi ha un alumne que penja la informació d'altres (??!!). Pels grups control , encara més obscur... L'opció seria basar-se en una enquesta de grau de participació de cada alumne, que te connotacions subjectives i llavors, com ho avaluem? La resta és treball d'investigador privat...

Cas 5 (Xavier)

(Criteris generals emprats a l'assignatura de Salut i Medi Ambient 03-04, pendent de modificar-los per al curs 04-05 en funció del que s'exposi aquí)

Els percentatges provenen d'una ponderació sobre 35 puntys totals, que he anat modificant lleugerament al llarg dels anys per tal de donar més pes a les coses que es valoren com a més importants en el treball, i incloure tots els apartats que es volen valorar.

 • Adeqüació als objectius del treball: és important que es fixin en el que es busca en el treball(external link), per que hi ha gent cada any que fa un treball tipus d'altres assignatures (i normalment, prové de copiar i enganxar d'altres llocs en format digital).
 • Estructura general + grau de síntesi: que no s'enrrollin i vagin al gra.
 • Aporten dades d'algun lloc concret: el treball fa èmfasi amb que emmarquin els resultats del seu treball en un context més ampli de referència, per tal de poder comparar-lo després amb altres llocs o casos (ítem següent).
 • Anàlisi comparativa de dades amb valors de referència: ordes de magnitud dels valors segons la legislació, o literatura especialitzada, altres llocs per a casos similars, per que puguin dir si és molt o és poc el que ells han trobat, i ho facin de manera raonada i el més documentada possible.
 • Precissió de la informació donada: concretar amb la informació donada i no donar informació genèrica.
 • Alternatives, Solucions,...: ser creatius dient com es podria millorar el problema de contaminació, etc.
 • Conclusions: que recullin adequadament en poques linies finals el més important que s'extreu del seu treball (el take-back-home dels anglosaxons).
 • Bibliografia: que estigui ben documentat el treball, i ben referenciades les cites (veure exemples a la proposta 1)
 • Presentació escrita: Incloent, entre altres, que estigui imprès a doble cara, amb paper reciclat (a l'assignatura es tracta el tema dels residus i de com reduir-ne, els puntuo que s'apliquin en aquest tema...), i ítems generals: un index paginat al principi, que sigui net, etc.

 • Presentació oral: (a sota els percentatges parcials respecte aquest ítem)
  • Agilitat: No encallar-se, no llegir el guió (25%)
  • Estructura-I: Capacitat de síntesi i precissió/veracitat de la informació donada (25%)
  • Estructura-II: Temporització adequada (25%)
  • Claredat: que sigui fàcil el seguiment de l'explicació (25%)Contributors to this page: Xavier.dePedro , mariarieradevall , pilarlopez , Xavi and system .
Page last modified on Friday 09 de December, 2005 17:06:15 CET by Xavier.dePedro.

Col·laboren [toggle]

ub.edu Logo UAB Logo
ourproject.org Logo Agaur Logo
Logo de l'ICE de la UB

Traduccions automàtiques [toggle]